د افغانستان د بیارغونې صندوق د مشرتابه کمیټې لخوا د افغانستان لپاره د دری کلنې مالي همکارئ د پروګرام چوکاټ تصویب شو

  • 26 giugno 2018

  د افغانستان د بیارغونې صندوق د مشرتابه کمیټې لخوا د افغانستان لپاره د دری کلنې مالي همکارئ د پروګرام چوکاټ تصویب شو د ۲۰۱۸ کال د جون ۲۵ نیټه – د افغانستان د بیارغونې صندوق چې د افغانستان د…

Approfondisci